Споразуми о социјалном осигурању

 

У поступку спровођења међународних споразума о социјалном осигурању непосредно учествују надлежни носиоци социјалног осигурања, Дирекција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Дирекција Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са надлежним филијалама за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање са својим организационим јединцима и организационе јединице Националне службе за запошљавање, уз сарадњу, по појединим питањима, са надлежним министарствима: Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством здравља. Орган за везу који, између осталог, прати спровођење међународних споразума у овој области је Завод за социјално осигурање.

У остваривању права која проистичу из међународних споразума о социјалном осигурању заинтересовани треба да имају у виду следеће:

- Важећи међународни споразуми о социјалном осигурању спроводе се у области пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања непосредно од стране носилаца здравственог и пензијског и инвалидског осигурања у Републици Србији и иностраних организација здравственог и пензијског и инвалидског осигурања.

- За остваривање права на здравствену заштиту, применом споразума, поступак се спроводи пред надлежном филијалом здравственог осигурања и иностраном касом/организацијом здравственог осигурања.

- За издавање потврде о праву на коришћење здравствене заштите за време привременог боравка у иностранству, на двојезичном обрасцу, надлежна је филијала здравственог осигурања код које је лице осигурано.

- За издавање потврде за дипломатско-конзуларне представнике Републике Србије, који су упућени на рад у иностранство, потврду-образац издаје Филијала здравственог осигурања за Град Београд.

- За време привременог боравка наших грађана у држави, са којом је споразумом предвиђено коришћење здравствене заштите, надлежна је инострана каса/организација здравственог осигурања.
Инострани осигураници, који привремено бораве у Републици Србији, образац предају филијали здравственог осигурања надлежној према месту њиховог привременог боравка.

За осигуранике, кориснике искључиво иностране пензије, са пребивалиштем у Републици, надлежна је филијала здравственог осигурања према месту њиховог пребивалишта. За осигуранике, кориснике искључиво српске пензије са пребивалиштем у страној држави, са којом је споразумом предвиђено коришћење здравствене заштите, надлежна је каса/организација здравственог осигурања државе у којој имају пребивалиште.

За остваривање права на пензију применом споразума о социјалном осигурању закљученим са државама бивше СФРЈ надлежна је филијала за пензијско и инвалидско осигурање на чијем подручју је осигураник био последњи пут осигуран, а ако је од престанка осигурања до покретања поступка протекло 12 месеци, надлежна је филијала на чијем подручју лице има пребивалиште. За примену споразума о социјалном осигурању закљученим са другим државама надлежна је Дирекција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, Др Александра Костића број 9, односно Дирекција Покрајинског фонда, Житни трг 3, 21000 Нови Сад.

Корисник иностране пензије са пребивалиштем у Републици Србији доставља иностраном носиоцу, на захтев, потврду о животу која може да се овери у Дирекцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, односно у Дирекцији Покрајинског фонда, као и у филијалама за пензијско и инвалидско осигурање.

За остваривање права из осигурања за случај незапослености потребно је обратити се надлежном носиоцу за запошљавање.

Више информација о здравственом осигурању можете наћи на сајту: www.rfzo.rs

Више информација о пензијском осигурању можете наћи на сајту: www.pio.rs

Списак споразума по земљама:

 

Аустрија

Споразум између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности је ступио на снагу 1. децембра 2012. године; објављен је у „ Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 2/2012;

Азербејџан

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности је ступио на снагу 1. јуна 2023. године; објављен је у „ Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 3/2023;

Аустралија

Споразум између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности је ступио на снагу 01. фебруара 2024. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори“ број 3/2023;

Белгија

Споразум између Републике Србије и Краљевине Белгије o социјалној сигурности је ступио на снагу 1. септембра 2014. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори“ број 12/2010;

Босна и Херцеговина

Споразум између СРЈ и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању је ступио на снагу 1. јануара 2004. године; објављен је „ Службеном листу СЦГ-Међународни уговори" број 7/2003;

Бугарска

Споразум између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности је ступио на снагу 1. фебруара 2013. године; објављен у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 11/2011;

Велика Британија

Конвенција између ФНРЈ и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о социјалном осигурању је ступила на снагу 1. августа 1958. године; објављена је у „Службеном листу ФНРЈ- Додатак МУИДС“ број 7/1958;

Грчка

Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању  је ступио на снагу 1. марта 2020. године; објављен у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори“ број 9/2018;

Данска

Конвенција између СФРЈ и Краљевине Данске о социјалном осигурању је ступила на снагу 1. фебруара 1979. године; објављена је у „ Службеном листу СФРЈ - Додатак МУИДС" број 5/1980;

Италија

Конвенција између ФНРЈ и Републике Италије о социјалном осигурању је ступила на снагу 1. јануара 1961. године; објављена је у „Службеном листу ФНРЈ- Додатак МУИДС" број 1/1959;

Канада

Споразум о социјалној сигурности  између Републике Србије и Канаде је ступио  на снагу 1. децембра 2014. године; објављен у „Службеном гласнику РС- Међународни уговори" број 12/2013;

Квебек

Уговор о социјалној сигурности  између Владе Републике Србије и Владе Квебека је ступио  на снагу 1. фебруара 2022. године; објављен у „Службеном гласнику РС- Међународни уговори" број 9/2021;

Кина

Споразум о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине је ступио на снагу 1. фебруара 2021. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори“ број 12/2018;

Кипар

Споразум између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности је ступио на снагу 1. фебруара 2011. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 12/2010;

Либија

Споразум између СФРЈ и Велике Социјалистичке Народне Либијске Џамахирије о социјалном осигурању је ступио на снагу 1. јуна 1990. године; објављен је у „Службеном листу СФРЈ-Међународни уговори" број 1/1990;

Луксембург

Споразум између Републике Србије  и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности је ступио на снагу 1. новембра 2014. године; објављен у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 12/2013;

Мађарска

Споразум између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности је ступио на снагу 1. децембра 2014. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 10/2014;           

Северна Македонија

Споразум између СРЈ и Републике Македоније о социјалном осигурању је ступио на снагу 1. априла 2002. године; објављен је у „Службеном листу СРЈ-Међународни уговори" број 1/2001;

Немачка

Споразум између СФРЈ и СР Немачке  о социјалном осигурању је ступио на снагу 1. септембра 1969. године; објављен је у „ Службеном листу СФРЈ" број 9/1969. Измене и допуне су извршене Споразумом из 1974. године;  ступиле су на снагу 14. маја 1975. године, са почетком примене од 1. јануара 1975. године; објављене су у „ Службеном листу СФРЈ-МУ" 24/1976;

Норвешка

Конвенција између СФРЈ и Краљевине Норвешке о социјалном осигурању је ступила на снагу 1. августа 1976. године; објављена је у„ Службеном листу СФРЈ" број 22/1975;

Панама

Споразум о сарадњи социјалног осигурања између СФРЈ и Републике Панаме је ступио на снагу 25. децембра 1975. године; објављен је у "Службеном листу СФРЈ-Додатак МУИДС" број 11/1977;

Пољска

Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и НР Пољске ступила је на снагу 1. јануара 1959. године; објављена је у „Службеном листу ФНРЈ - Додатак МУИДС“ број 9 /1958;

Румунија

Споразум између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности је ступио је на снагу 1. априла 2018. године; објављен је у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори“ број 2/2017;

Руска Федерација

Споразум између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности је ступио је на снагу 1. марта 2019. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори“ број 9/2018;

Словачка

Споразум између Републике Србије и Словачке Републике о социјалној сигурности је ступио  на снагу 1. марта 2013. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 2/2012;

Словенија

Споразум између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању је ступио  на снагу 1. новембра 2010. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 111/2009;

Тунис

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности је ступио на снагу 1. априла 2023. године; објављен је у „ Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 1/2023;

Турска

Споразум између Републике Србије и Републике Турске о социјалној сигурности је ступио на снагу 1. децембра 2013. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 1/2010. године;

Француска

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности је ступио на снагу 1. децембра 2023. године; објављен  је у „ Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 6/2015 и у „ Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 5/23;

Холандија

Конвенција о социјалном осигурању између СФРЈ и Краљевине Холандије је ступила на снагу 1. априла 1979. године; објављена је у Службеном листу СФРЈ-Додатак МУИДС" број 11/1980;

Хрватска

Споразум између СРЈ и Републике Хрватске о социјалном осигурању је ступио на снагу 1. маја 2003. године; објављен је у „ Службеном листу СРЈ -Међународни уговори" број 1/2001;

Црна Гора

Споразум између Републике Србије  и Републике Црне Горе о социјалном осигурању је ступио на снагу 1. јануара 2008. године; објављен је у „ Службеном гласнику РС –Међународни уговори" број 102/2007;

Чешка

Споразум између СРЈ и Чешке Републике о социјалном осигурању ступио је на снагу 1. децембра 2002. године; објављен је у „ Службеном листу СРЈ-Међународни уговори" број 7/2002;

Швајцарска

Споразум између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности је ступио на снагу 1. јануара 2019. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори“ број 13/2010;

Шведска

Конвенција између СФРЈ и Краљевине Шведске о социјалном осигурању је ступила на снагу 1. јануара 1979. године; објављена је у „Службеном листу СФРЈ- Додатак МУИДС" број 12/1979.