Надлежност

Министарство спољних послова је надлежно за координацију спољнополитичких и других међународних активности које у оквиру утврђене надлежности спроводе државни органи.

Државни органи у обављању спољних послова сарађују са Министарством благовременим извештавањем о планираним и спроведеним активностима.

Комуникација државних органа са представницима других држава и међународних организација одвија се посредством Министарства или у сарадњи са Министарством, када је то у складу са међународним уговорима и дипломатском праксом.

Односи државних органа са дипломатско-конзуларним представништвима одвијају се преко Министарства.

Министарство у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

1) представља, уз председника Републике, Републику Србију у односима са другим државама, међународним организацијама, међународним судовима и другим међународним институцијама, као и са њиховим представништвима у Републици Србији;
2) штити интересе Републике Србије, њених држављана и правних лица у иностранству;
3) предлаже Влади спољну политику коју она утврђује;
4) предлаже Влади успостављање и прекид дипломатских односа са другим државама;
5) предлаже Влади учлањење, односно учешће Републике Србије у међународним организацијама и интеграцијама, као и у другим облицима међународне сарадње;
6) предлаже Влади амбасадоре, генералне и почасне конзуле Републике Србије у иностранству;
7) учествује у пословима у вези са акредитацијом званичних представника држава и међународних организација у Републици Србији;
8) организује званичне посете на државном и дипломатском нивоу;
9) учествује у припремама за учешће представника Републике Србије на међународним преговорима и конференцијама;
10) анализира међународни положај Републике Србије и билатералне односе са другим државама;
11) анализира спољнополитичке аспекте одбране и националне безбедности;
12) анализира и предвиђа развој регионалних и глобалних појава, нарочито у области спољне политике, безбедности, међународног јавног и приватног права, економије, екологије, просвете и културе и стања људских права, која су од значаја за остваривање међународних односа Републике Србије;
13) прикупља и анализира информације страних медија које се односе на Републику Србију;
14) припрема нацрте закона, других прописа и општих аката из области спољних послова, даје мишљење о нацртима закона и других прописа у вези са спољним пословима за које су надлежни други органи државне управе, а који су од интереса за међународни положај Републике Србије;
15) припрема правна мишљења о питањима из међународног права за потребе председника Републике, Владе и других државних органа
16) предлаже Влади стратегију развоја спољних послова и друге мере којима се обликује спољна политика Владе; припрема документацију, информације и анализе из области спољне политике;
17) у сарадњи са надлежним државним органима покреће поступак и координира вођење преговора и закључивање међународних уговора, учествује у поступку њиховог потврђивања и прати њихову примену; чува оригинале свих међународних уговора, заједничких саопштења и декларација Републике Србије и њених међународно-правних претходника;
18) информише владе других држава и међународну јавност, као и исељенике, лица српског порекла и држављане Републике Србије у иностранству о политици Републике Србије и, у сарадњи са другим надлежним органима државне управе, ради на промоцији политичких ставова Владе ради јачања угледа Републике Србије у међународним односима;
19) у сарадњи са Министарством за дијаспору, унапређује поштовање људских и мањинских права исељеника, лица српског порекла и држављана Републике Србије у иностранству;
20) у сарадњи са другим надлежним органима државне управе, спроводи гласање држављана Републике Србије који имају пребивалиште или боравиште у иностранству за време избора и референдума на републичком нивоу;
21) у сарадњи са другим органима државне управе, обавља послове разграничења са суседним државама, израђује и чува документацију о државној граници;
22) прикупља и чува документацију о спољној политици Републике Србије, подстиче научноистраживачки рад у области спољне политике и међународних односа;
23) спроводи поступак стицања, одржавања и располагања непокретном имовином у иностранству која је неопходна за рад дипломатско-конзуларних представништава;
24) организује, одржава и штити системе информатичких, телекомуникационих, курирских и других веза са дипломатско-конзуларним представништвима и другим информационим системима;
25) обавља послове безбедности Министарства, дипломатско-конзуларних представништава и запослених;
26) у сарадњи са другим надлежним органима сагласно посебном закону обезбеђује учешће у међународним мисијама;
27) обавља и друге послове одређене законом.

Послове из свог делокруга Министарство врши непосредно и преко дипломатско-конзуларних представништава.

Министарство спољних послова је према одредбама Закона о странцима (чл. 102) одговорно за издавање посебних личних карата за странце који су чланови дипломатског или конзуларног представништва стране државе или чланови друге мисије која има дипломатски статус.

Министарство спољних послова је према одредбама Закона о путним исправама и Уредбе о издавању дипломатских и службених пасоша овлашћено за издавање дипломатских и службених путних исправa.