Sporazumi o socijalnom osiguranju

 

U postupku sprovođenja međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju neposredno učestvuju nadležni nosioci socijalnog osiguranja, Direkcija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Direkcija Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa nadležnim filijalama za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje sa svojim organizacionim jedincima i organizacione jedinice Nacionalne službe za zapošljavanje, uz saradnju, po pojedinim pitanjima, sa nadležnim ministarstvima: Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom zdravlja. Organ za vezu koji, između ostalog, prati sprovođenje međunarodnih sporazuma u ovoj oblasti je Zavod za socijalno osiguranje.

U ostvarivanju prava koja proističu iz međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju zainteresovani treba da imaju u vidu sledeće:

- Važeći međunarodni sporazumi o socijalnom osiguranju sprovode se u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja neposredno od strane nosilaca zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srbiji i inostranih organizacija zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja.

- Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, primenom sporazuma, postupak se sprovodi pred nadležnom filijalom zdravstvenog osiguranja i inostranom kasom/organizacijom zdravstvenog osiguranja.

- Za izdavanje potvrde o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privremenog boravka u inostranstvu, na dvojezičnom obrascu, nadležna je filijala zdravstvenog osiguranja kod koje je lice osigurano.

- Za izdavanje potvrde za diplomatsko-konzularne predstavnike Republike Srbije, koji su upućeni na rad u inostranstvo, potvrdu-obrazac izdaje Filijala zdravstvenog osiguranja za Grad Beograd.

- Za vreme privremenog boravka naših građana u državi, sa kojom je sporazumom predviđeno korišćenje zdravstvene zaštite, nadležna je inostrana kasa/organizacija zdravstvenog osiguranja.
Inostrani osiguranici, koji privremeno borave u Republici Srbiji, obrazac predaju filijali zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mestu njihovog privremenog boravka.

Za osiguranike, korisnike isključivo inostrane penzije, sa prebivalištem u Republici, nadležna je filijala zdravstvenog osiguranja prema mestu njihovog prebivališta. Za osiguranike, korisnike isključivo srpske penzije sa prebivalištem u stranoj državi, sa kojom je sporazumom predviđeno korišćenje zdravstvene zaštite, nadležna je kasa/organizacija zdravstvenog osiguranja države u kojoj imaju prebivalište.

Za ostvarivanje prava na penziju primenom sporazuma o socijalnom osiguranju zaključenim sa državama bivše SFRJ nadležna je filijala za penzijsko i invalidsko osiguranje na čijem području je osiguranik bio poslednji put osiguran, a ako je od prestanka osiguranja do pokretanja postupka proteklo 12 meseci, nadležna je filijala na čijem području lice ima prebivalište. Za primenu sporazuma o socijalnom osiguranju zaključenim sa drugim državama nadležna je Direkcija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd, Dr Aleksandra Kostića broj 9, odnosno Direkcija Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3, 21000 Novi Sad.

Korisnik inostrane penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji dostavlja inostranom nosiocu, na zahtev, potvrdu o životu koja može da se overi u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno u Direkciji Pokrajinskog fonda, kao i u filijalama za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za ostvarivanje prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti potrebno je obratiti se nadležnom nosiocu za zapošljavanje.

Više informacija o zdravstvenom osiguranju možete naći na sajtu: www.rfzo.rs

Više informacija o penzijskom osiguranju možete naći na sajtu: www.pio.rs

Spisak sporazuma po zemljama:

 

Austrija

Sporazum između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 1. decembra 2012. godine; objavljen je u „ Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 2/2012;

Azerbejdžan

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 1. juna 2023. godine; objavljen je u „ Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 3/2023;

Australija

Sporazum između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01. februara 2024. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori“ broj 3/2023;

Belgija

Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 1. septembra 2014. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori“ broj 12/2010;

Bosna i Hercegovina

Sporazum između SRJ i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 1. januara 2004. godine; objavljen je „ Službenom listu SCG-Međunarodni ugovori" broj 7/2003;

Bugarska

Sporazum između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 1. februara 2013. godine; objavljen u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 11/2011;

Velika Britanija

Konvencija između FNRJ i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 1. avgusta 1958. godine; objavljena je u „Službenom listu FNRJ- Dodatak MUIDS“ broj 7/1958;

Grčka

Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju  je stupio na snagu 1. marta 2020. godine; objavljen u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori“ broj 9/2018;

Danska

Konvencija između SFRJ i Kraljevine Danske o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 1. februara 1979. godine; objavljena je u „ Službenom listu SFRJ - Dodatak MUIDS" broj 5/1980;

Italija

Konvencija između FNRJ i Republike Italije o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 1. januara 1961. godine; objavljena je u „Službenom listu FNRJ- Dodatak MUIDS" broj 1/1959;

Kanada

Sporazum o socijalnoj sigurnosti  između Republike Srbije i Kanade je stupio  na snagu 1. decembra 2014. godine; objavljen u „Službenom glasniku RS- Međunarodni ugovori" broj 12/2013;

Kvebek

Ugovor o socijalnoj sigurnosti  između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka je stupio  na snagu 1. februara 2022. godine; objavljen u „Službenom glasniku RS- Međunarodni ugovori" broj 9/2021;

Kina

Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine je stupio na snagu 1. februara 2021. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori“ broj 12/2018;

Kipar

Sporazum između Republike Srbije i Republike Kipar o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 1. februara 2011. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 12/2010;

Libija

Sporazum između SFRJ i Velike Socijalističke Narodne Libijske Džamahirije o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 1. juna 1990. godine; objavljen je u „Službenom listu SFRJ-Međunarodni ugovori" broj 1/1990;

Luksemburg

Sporazum između Republike Srbije  i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 1. novembra 2014. godine; objavljen u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 12/2013;

Mađarska

Sporazum između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 1. decembra 2014. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 10/2014;           

Severna Makedonija

Sporazum između SRJ i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 1. aprila 2002. godine; objavljen je u „Službenom listu SRJ-Međunarodni ugovori" broj 1/2001;

Nemačka

Sporazum između SFRJ i SR Nemačke  o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 1. septembra 1969. godine; objavljen je u „ Službenom listu SFRJ" broj 9/1969. Izmene i dopune su izvršene Sporazumom iz 1974. godine;  stupile su na snagu 14. maja 1975. godine, sa početkom primene od 1. januara 1975. godine; objavljene su u „ Službenom listu SFRJ-MU" 24/1976;

Norveška

Konvencija između SFRJ i Kraljevine Norveške o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 1. avgusta 1976. godine; objavljena je u„ Službenom listu SFRJ" broj 22/1975;

Panama

Sporazum o saradnji socijalnog osiguranja između SFRJ i Republike Paname je stupio na snagu 25. decembra 1975. godine; objavljen je u "Službenom listu SFRJ-Dodatak MUIDS" broj 11/1977;

Poljska

Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i NR Poljske stupila je na snagu 1. januara 1959. godine; objavljena je u „Službenom listu FNRJ - Dodatak MUIDS“ broj 9 /1958;

Rumunija

Sporazum između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti je stupio je na snagu 1. aprila 2018. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori“ broj 2/2017;

Ruska Federacija

Sporazum između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti je stupio je na snagu 1. marta 2019. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori“ broj 9/2018;

Slovačka

Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti je stupio  na snagu 1. marta 2013. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 2/2012;

Slovenija

Sporazum između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju je stupio  na snagu 1. novembra 2010. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 111/2009;

Tunis

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 1. aprila 2023. godine; objavljen je u „ Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 1/2023;

Turska

Sporazum između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 1. decembra 2013. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 1/2010. godine;

Francuska

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 1. decembra 2023. godine; objavljen  je u „ Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 6/2015 i u „ Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 5/23;

Holandija

Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Holandije je stupila na snagu 1. aprila 1979. godine; objavljena je u Službenom listu SFRJ-Dodatak MUIDS" broj 11/1980;

Hrvatska

Sporazum između SRJ i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 1. maja 2003. godine; objavljen je u „ Službenom listu SRJ -Međunarodni ugovori" broj 1/2001;

Crna Gora

Sporazum između Republike Srbije  i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 1. januara 2008. godine; objavljen je u „ Službenom glasniku RS –Međunarodni ugovori" broj 102/2007;

Češka

Sporazum između SRJ i Češke Republike o socijalnom osiguranju stupio je na snagu 1. decembra 2002. godine; objavljen je u „ Službenom listu SRJ-Međunarodni ugovori" broj 7/2002;

Švajcarska

Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 1. januara 2019. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori“ broj 13/2010;

Švedska

Konvencija između SFRJ i Kraljevine Švedske o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 1. januara 1979. godine; objavljena je u „Službenom listu SFRJ- Dodatak MUIDS" broj 12/1979.