Odeljenje za ZBOP i bezbednosne izazove i za kontrolu naoružanja i vojnu saradnju

Odeljenje za Evropsku bezbednosnu i odbrambenu politiku (ZBOP) nove bezbednosne izazove i za kontrolu naoružanja i vojnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na:

  1. aktivnosti ZBOP, razvoj vojnih i odbrambenih kapaciteta država EU (formiranje borbenih formacija i jedinica za brza dejstva), aktivnosti institucija EU u čijoj su nadležnosti pitanja vezana za ZBOP (Političko-bezbednosni komitet, Vojni komitet i Vojni štab), kao i aktivnosti vojno-civilnih misija EU;
  2. saradnju Republike Srbije sa EU u oblasti bezbednosti;
  3. analizu postojećih i novih bezbednosnih pretnji i izazova u svetu i posebno u regionu Jugoistočne Evrope;
  4. aktivnosti Republike Srbije na sprovođenju međunarodnih ugovora i režima iz oblasti razoružanja i kontrole naoružanja (Konvencije o zabrani biološkog, hemijskog i nuklearnog oružja, Otavske konvencije o antipersonalnim minama);
  5. sprovođenje dokumenata UN, EU i OEBS na planu regulisanja i kontrole statusa i prometa konvencionalnog i oružja za masovno uništenje;
  6. druge poslove u vezi sa Evropskom bezbednošću i bezbednosnim izazovima i kontrolom naoružanja i vojnom saradnjom.