gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Spoljna politika Proces EU integracija i regionalna saradnja Regionalne inicijative
utorak, 06. februar 2018. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Strategija EU za Dunavski region
+ larger fontnormal font- Smaller font
Evropska komisija je konačni tekst Strategije EU za Podunavlje, uz prateći Akcioni plan, usvojila 8. decembra 2010. godine. Savet EU je formalno usvojio Strategiju 24. juna 2011. godine.

U izradi Strategije EU za Podunavlje je učestvovalo 14 podunavskih zemalja, od kojih su sada 9 članice EU (SR Nemačka, Austrija, Slovačka, Češka Republika, Mađarska, R. Bugarska, Rumunija, R. Slovenija, R. Hrvatska), a 5 nisu članice (R. Srbija, BiH, Crna Gora, Ukrajina, R. Moldavija). Strategija predstavlja platformu za  saradnju i prihvatanje tekovina EU od strane zemalja kandidata. U regionu obuhvaćenim Strategijom živi preko 115 miliona stanovnika.

Internet prezentacija: www.danube-region.eu .

Strategija za Podunavlje se zasniva na tri osnovna tematska stuba:
a)       povezanost i komunikacije – saobraćaj, plovidba, prateća infrastruktura i energetika;
b)       zaštita životne sredine, prevencija rizika (pre svega zaštita od poplava) i održivo korišćenje prirodnih resursa;
v)       socio-ekonomski i institucionalni razvoj, jačanje regionalne saradnje.

Strategija definiše 11 prioritetnih oblasti u okviru kojih će se realizovati projekti i za koje su određene zemlje – koordinatori (po 2 za svaku oblast):
 

Prioritetna oblast:

Zemlje:

1) Poboljšanje mobilnosti i intermodalnosti

Unutrašnji plovni putevi:
Austrija, Rumunija
Drumski,putnički i vazdušni transport:
Slovenija, Republika Srbija

2) Podrška razvoju održive energije

Mađarska, Češka Republika

3) Promocija kulture i turizma

R. Bugarska, Rumunija

4) Uspostavljanje i održavanje kvaliteta vode

Mađarska, Slovačka

5) Upravljanje rizicima u oblasti životne sredine

Mađarska, Rumunija

6) Očuvanje biodiverziteta, kvaliteta vazduha i tla

SR Nemačka (Bavarska), R. Hrvatska

7) Razvoj ekonomije znanja (istraživanje, obrazovanje i  informaciono-komunikacione tehnologije)

Slovačka, R. Srbija

8) Podrška unapređenju konkurentnosti preduzeća

SR Nemačka (Baden Virtemberg), R.  Hrvatska )

9) Investicije u kadrove i stručnost

Austrija, R. Moldavija

10) Unapređenje institucionalnih kapaciteta

Austrija, Slovenija

11) Povećanje bezbednosti i borba protiv organizovanog kriminala

 SR Nemačka, R. Bugarska

Od početaka primene Strategije EU za Dunavski region, pokrenuto je ili dodatno razvijeno nekoliko veoma važnih projekata među kojima su najznačajniji glavni planovi obnove i održavanja plovnih puteva, stvaranje mreža za zaštitu životne okoline, razvoj zajedničkih metodologija za procenu i upravljanje rizikom od prirodnih katastrofa, kao i uspostavljanje mreže za poboljšanje sigurnosti na Dunavu. Zahvaljujući Strategiji unapređen je kulturni i naučno-istraživački dijalog u regionu, kao i saradnja sa postojećim međunarodnim organizacijama (Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav – ICPDR, Karpatska konvencija). Uspostavljen je Dunavski finansijski dijalog, kao jedna od uspešnijih platformi za kreiranje partnerstva i uključivanje finansijskih institucija na promociji projekata u regionu.

Jedno od važnih područja u kojem je EUSDR dala stvaran doprinos odnosi se na proširenje i planove politike susedstva. Unapređena je tematska saradnja sa 5 država koje nisu članice EU, uspostavljena je prva Evropska grupacija za teritorijalnu saradnju sa zemljom koja nije članica EU (Mađarska – Ukrajina) a ustanovljen je novi program koordinacije 2015. godine kojim je omogućeno Moldaviji da učestvuje u Strategiji.

R. Srbija je dobila ulogu koordinatora za dve oblasti: br. 1b – infrastruktura: železnički, drumski i vazdušni saobraćaj (zajedno sa Slovenijom) i br. 7 – nauka i  ekonomija znanja (zajedno sa Slovačkom). U svakom od nadzornih odbora koji postoje pri prioritetnim oblastima Strategije R. Srbija ima svog predstavnika.

Peti godišnji forum Strategije EU za Dunavski region održan je 3. i 4. novembra 2016. godine u Bratislavi. Naredni, Šesti godišnji forum biće održan u Budimpešti,  u oktobru 2017. godine.

Internet prezentacija: www.danube-region.eu .

Vlada Republike Srbije je 24. septembra 2009. godine donela odluku o formiranju Radne grupe za saradnju sa EU u Podunavlju. Članovi Radne grupe su predstavnici ministarstava i institucija relevantnih za saradnju sa EU u Podunavlju, zatim predstavnici IV Vojvodine i Privredne komore Srbije. Predsednik Radne grupe je bio potpredsednik Vlade za Evropske integracije.

Poslove nacionalnog koordinatora obavlja Ana Ilić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije i Koordinator za EU fondove.