gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Основне организационе јединице
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Генерални секретаријат
+ larger fontnormal font- Smaller font
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ обавља послове који се односе на:
 1. планирање рада Министарства у складу са законом;
 2. обезбеђивање усклађености и законитости општих и појединачних аката које доноси министар;
 3. усклађеност рада унутрашњих и екстериторијалних организационих јединица;
 4. сарадњу са другим државним органима и органима државне управе;
 5. заштиту имовинскоправних и других интереса Министарства;
 6. обављање стручних материјално-финансијских, информатичких, административно-техничких, радноправних, кадровских, безбедносних и других заједничких послова за потребе Министарства;
 7. спровођење послова стручног усавршавања и оспособљавања запослених.

У Генералном секретаријату образоване су следеће уже унутрашње јединице:

I Одељење за персоналне и правне послове обавља послове који се односе на:
 • припрему Кадровског плана за сваку календарску годину;
 • припрему појединачних решења из области радних односа запослених у Министарству;
 • здравствену заштиту запослених у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије;
 • припрему докумената за потребе радноправних спорова пред домаћим судовима у којима је тужено Министарство;
 • евиденције запослених;
 • припрему нацрта закона из области спољних послова, акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и других подзаконских аката;
 • давање мишљења на нацрте закона и подзаконских аката које припремају други органи државне управе, а који се односе на област спољних послова;
 • друге персоналне и правне послове из делокруга Одељења.
У Одељењу за персоналне и правне послове образоване су следеће уже унутрашње јединице:
 1. Одсек за радноправну евиденцију обавља послове који се односе на:
  - здравствену заштиту запослених у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије;
  - припрему докумената за потребе радноправних спорова пред домаћим судовима у којима је тужено Министарство;
  - радноправну евиденцију запослених;
  - друге послове из делокруга Одсека.
 2. Група за пријем и распоред кадрова обавља послове који се односе на:
  - припрему Кадровског плана за сваку календарску годину;
  - припрему појединачних решења из области радних односа запослених у Министарству;
  - друге послове из делокруга Групе.
 3. Група за нормативне послове обавља послове који се односе на:
  - припрему нацрта закона из области спољних послова, акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и других подзаконских аката;
  - давање мишљења на нацрте закона и подзаконских аката које припремају други органи државне управе, а који се односе на област спољних послова;
  - припрему мишљења о примени Закона о спољним пословима;
  - друге послове из делокруга Групе.
II Одељење за имовинскоправне и заједничке послове које обавља послове који се односе на:
 • поступак стицања и одржавања непокретности за смештај дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у иностранству, евидентирање и укњижбу непокретности у иностранству;
 • прибављање и коришћење основних и потрошних средстава;
 • помоћ страним дипломатско-конзуларним представништвима у Републици Србији у решавању питања смештаја;
 • инвестиционо и техничко одржавање објеката, пословних просторија и уређаја и инсталација у њима;
 • путовања и транспорт, занатске услуге, одржавање чистоће, репрезентацију;
 • припрему докумената и учешће у судским споровима и арбитражама које се у иностранству воде у вези с имовином Републике Србије.
У Одељењу за имовинскоправне и заједничке послове образоване су следеће уже унутрашње јединице:
 1. 1) Одсек за непокретну имовину и грађевинске послове обавља послове Одељења за имовинске и заједничке послове који се односе на:
  - непокретности;
  - грађевинске послове;
  - друге послове из делокруга Одсека.
 2. Одсек за покретну имовину и јавне набавке обавља послове Одељења за имовинске и заједничке послове који се односе на:
  - покретну имовину (намештај, возила, уметничка дела, канцеларијски и потрошни материјал);
  - све врсте јавних набавки;
  - друге послове из делокруга Одсека.
 3. Одсек за занатске услуге обавља послове који се односе на текуће одржавање објеката и просторија Министарства и уређаја у њима, као и друге послове из делокруга Одсека.
 4. Ауто-сервис послове који се односе на путовања и транспор у земљи и свету за дипломатске потребе Министарства, као и ситнијим пословима одржавања возног парка.
III Одељење за финансијске послове обавља послове који се односе на:
 • израда предлога неопходних буџетских средстава за обављање послова из делокруга Министартства;
 • праћење обима и динамике прилива и утрошка средстава;
 • обављање послова платног промета;
 • ликвидација финансијске документације;
 • благајнички послови са динарским и девизним новчаним средствима и хартијама од вредности;
 • организовање и вођење књиговодственог пословања;
 • састављање периодичних обрачуна и годишњег рачуна; обрачун и исплата бруто зарада, накнада зарада и осталих личних примања и свих новчаних докумената;
 • организовање службених путовања и селидби у иностранство и из иностранства, као и обрачун и исплата трошкова по том основу;
 • планирање, праћење и контрола материјално-финансијског пословања дипломатско-конзуларних представништава (у даљем тексту ДКП);
 • обезбеђење средстава за рад ДКП, усмеравање и дозначавање истих;
 • располагање са приходима обезбеђеним у раду ДКП у складу са одговарајућим прописима и одлукама;
 • пројектовање, програмирање и одржавање пословног информационог система;
 • друге финансијско-материјалне послове из делокруга Одељења.
У Одељењу за финансијске послове образоване су следеће уже унутрашње јединице:
 1. Одсек за ликвидатуру обавља све послове који се односе на ликвидатуру финансијско-материјалне документације.
 2. Одсек за дипломатско-конзуларна представништва обавља све послове који се односе на финансијско-материјално пословање дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије.
 3. Група за књиговодство обавља све послове који се односе на књиговодство у Министарству спољних послова.
IV Одељење безбедности обавља послове који се односе на:
 • обезбеђење и заштиту од противправних радњи свих запослених у Министарству, унутрашњости објекта, имовине и информатичких система, комуникације, курирских и других веза;
 • заштиту у случају елементарних непогода, пожара, технолошких инцидената и опасности;
 • организацију поступка безбедносних провера кандидата за пријем у радни однос који се спроводи од стране надлежних органа безбедности Републике Србије;
 • безбедносну припрему кандидата за премештај на радна места у дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије;
 • друге послове из делокруга Одељења.
У Одељењу безбедности образоване су следеће уже унутрашње јединице:
 1. Одсек за безбедносне припреме и анализе обавља послове који се односе на:
  - безбедносну припрему кандидата за премештај на радна места у дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије;
  - анализу безбедносних услова рада Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије;
  - организацију поступка безбедносних провера кандидата за пријем у радни однос који се спроводи од стране надлежних органа безбедности Републике Србије;
  - друге послове из делокруга Одсека.
 2. Одсек за видео надзор и контролу обавља послове који се односе на спровођење видео надзора и контроле у Министарству и дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одсека.
 3. Одсек за противпожарну заштиту обавља послове који се односе на противпожарну заштиту Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одсека.
 4. Одсек за физичку заштиту обавља послове који се односе на физичку заштиту запослених у Министарству, унутрашњости објекта и имовине, као и друге послове из делокруга Одсека.
 5. Група за техничку заштиту обавља послове који се односе на заштиту информатичких система и комуникације, као и друге послове из делокруга Групе.
V Одељење за информатику и телекомуникације обавља послове који се односе на:
 • организацију, одржавање, унапређење и заштиту система информатичких и телекомуникационих веза унутрашњих јединица Министарства са дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије, као и везу Министарства са другим информационим системима;
 • специфичне пословне софтвере који подржавају пословне процесе у Министарству (конзуларно пословање, размена и архивирање докумената, финансијско пословање, кадровско пословање и слично);
 • оперативне послове заштите, размене и дистрибуције информација;
 • друге послове из делокруга Одељења.
У Одељењу за информатику и телекомуникације образоване су следеће уже унутрашње јединице:
 1. Одсек за пренос информација обавља послове који се односе на размену и дистрибуцију криптозаштићених информација, као и друге послове из делокруга Одсека.
 2. Одсек за заштиту информација обавља послове обавља послове који се односе на криптозаштиту информација које се размењују између Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одсека.
 3. Одсек за администрацију и подршку корисницима обавља послове који се односе на:
  - одржавање и унапређивање корисничког хардвера и софтвера у оквиру информационих и комуникационих система Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије;
  - техничку подршку корисницима;
  - обуку корисника информационих и комуникационих система;
  - друге послове из делокруга Одсека.
 4. Група за пословне апликације обавља послове који се односе на развој, одржавање, подршку и обуку корисника за пословне софтверске апликације Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, као и друге послове из делокруга Групе.
 5. Група за телефонију обавља послове који се односе на:
  - услуге фиксне и мобилне телефоније у Министарству и дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије;
  - одржавање и унапређење телефонских система;
  - друге послове из делокруга Групе.
 6. Одсек за информационо-комуникационе системе обавља послове који се односе на одржавање и развоја свих инфрмационих и комуникационих система Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одсека.
 7. Група за безбедност информационо-комуникационих система обавља послове који се односе на безбедност и заштиту свих информационих и комуникационих система Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, као и друге послове из делокруга Групе.
VI Одељење за међународноправне послове обавља послове који се односе на:
 • припрему и спровођење поступка закључивања и ратификације међународних уговора;
 • електронско евидентирање и чување оригиналних примерака међународних уговора и пратеће документације;
 • учешће Републике Србије у поступцима пред међународним правосудним институцијама;
 • примену права међународних организација;
 • друге послове из области међународног права.
У Одељењу за међународноправне послове образоване су следеће уже унутрашње јединице:
 1. Група за међународне правосудне институције обавља послове који се односе на:
  - сарадњу са међународним правосудним институцијама: Међународни суд правде, Стални арбитражни суд, Међународни кривични суд, Међународни кривични трибунал за бившу Југославију, Хашка конференција за међународно приватно право, специјализовани судови УН;
  - заступање Републике Србије у поступцима пред међународним правосудним институцијама
  - друге послове из делокруга Групе.
 2. Одсек за међународне уговоре обавља послове који се односе на међународне мултилатералне и билатералне уговоре, као и друге послове из делокруга Одсека.
 3. Група за право међународних организација и општа питања обавља послове који се односе на:
  - примену права међународних организација универзалног и регионалног карактера;
  - примену других актуелних питања међународног права;
  - друге послове из делокруга Групе.
VII Одељење за административне и архивске послове обавља послове који се односе на:
 • чување, заштиту и коришћење документације о спољној политици Републике Србије;
 • заједничке пројекте с другим државама у области коришћења архивске грађе;
 • одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала;
 • надзор над административним пословањем унутрашњих јединица Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије;
 • Библиотеку Министарства;
 • пријем и отпрему службене и дипломатске поште;
 • друге послове из делокруга Одељења.
У Одељењу за административне и архивске послове образоване су следеће уже унутрашње јединице:
 1. Политички архив обавља послове који се односе на пријем, евидентирање, сигнирање, обраду и чување поверљивих докумената Министарства која, сагласно закону и другим прописима, нису доступна јавности.
 2. Дипломатски архив обавља послове који се односе на преузимање од Политичког архива и дипломатско-конзуларних представништава, чување и одржавање историјске грађе и регистратурског материјала о спољној политици Србије, као и њихово публиковање.
 3. Група за обраду и сређивање докумената обавља послове који се односе на сређивање регистратурског материјала и одабир архивске грађе.
 4. Библиотека обавља послове који се односе на прикупљање, обраду, чување и издавање на коришћење књига, часописа, дневних листова, електронских носача текстова и документа из фонда међународних организација.
 5. Експедиција обавља послове који се односе на:
  - пријем и доставу свих службених и дипломатских пошиљки Министарства курирским путем, поштом, ДХЛ-ом, преко пилота домаћих ваздухоплова, шпедитерима и бродовима;
  - поступак ослобађања од царине;
  - организацију и надзор курирских путовања;
  - доставу интерних пошиљки у оквиру Министарства;
  - друге послове из делокруга Одсека.
VIII Дежурно одељење обавља послове који се односе на:
 • организацију и обављање хитних послова Министарства ван радног времена (радним даном од 15,00 - 08,00 наредног дана, а у дане викенда и дане државних и верских празника у трајању од 08,00 - 08,00);
 • пријем и отпрему дипломатске и службене поште и докумената ван радног времена;
 • обавештавање и узбуњивање у случају рата или непосредне ратне опасности;
 • мере ради обезбеђења прелета ваздухоплова;
 • друге послове из делокруга Одељења.
IX Одсек за дипломатску преписку обавља послове који се односе на:
 • дипломатску преписку;
 • израду нота, non-paper-а, промеморија и подсетника;
 • израду говора и иступања министра;
 • израду билатералних и мултилатералних споразума;
 • израду резолуција и докумената које Република Србија подноси УН, ЕУ и другим међународним организацијама;
 • израду програма посета страних делегација Републици Србији;
 • израду уговора о закупу објеката ДКП у иностранству;
 • редакторске и лекторске послове, консекутивно и писмено превођење;
 • друге послове из области дипломатске преписке.
X Одсек за јавну дипломатију обавља послове који се односе на:
 • припрему дневних и недељних информативних билтена за потребе Министарства и дипломатско-конзуларних представништава са најважнијим информацијама из области спољне политике Републике Србије;
 • помоћ Прес-служби у организацији медијских догађаја;
 • припрему и одржавање интернет презентације Министарства спољних послова;
 • друге послове из делокруга Одсека.
XI Одсек за сарадњу са државним органима обавља послове који се односе на:
 • одржавање сталне везе с Кабинетом Председника Републике Србије, Народном Скупштином Републике Србије, Генералним секретаријатом Владе Републике Србије, Министарством за Косово и Метохију и другим државним органима;
 • обезбеђивање промптног поступања надлежних унутрашњих јединица Министарства по захтевима Кабинета Председника Републике Србије, Народне Скупштине Републике Србије, Генералног секретаријата Владе Републике Србије, Министарства за Косово и Метохију и других државних органа;
 • организацију посета Председника Републике Србије страним државама, као и посета шефова страних држава Републици Србији
 • друге послове из делокруга Одсека.
XII Дипломатска академија обавља послове који се односе на:
 • програме стручног усавршавања и оспособљавања из подручја важних за обављање спољних послова;
 • стручно оспособљавање приправника;
 • стално професионално усавршавање дипломата и других запослених у Министарству, као и у другим органима државне управе и институцијама јавног сектора у вези са посебним циљевима и природом образовања у области спољне политике и међународних односа;
 • полагање дипломатско-конзуларног и посебних стручних испита у складу са чланом 46. Закона о спољним пословима;
 • организацију наставно-научних активности, информативних и образовних семинара, симпозијума, трибина, консултативних састанака, предавања, промоција, међународних скупова и других студијских програма;
 • међународну сарадњу са академијама, институтима и фондацијама страних земаља;
 • усавршавање и испите за проверу знања запослених из области страних језика и информатике;
 • повремене провера стручних знања, знања страних језика и вештина дипломата, као и других запослених у Министарству, у циљу утврђивања њихове стручности и способности за бављење пословима радног места на које су распоређени у складу са чланом 42. став 2. Закона о спољним пословима;
 • посебан програм припрема, стручног усавршавања и оспособљавања дипломата за рад у дипломатско-конзуларном представништву у складу са чланом 35. став 5. Закона о спољним пословима;
 • упућивање кандидата на међународне семинарe, курсеве, последипломске студије, праксу и сл. које организују министарства спољних послова, дипломатске академије, институти, универзитети и сл.;
 • организацију састанака Савета дипломатске академије, као почасног тела задуженог за предлагање програма Дипломатске академије;
 • друге послове из облати стручног усавршавања и оспособљавања.